Místní knihovna Uhlí?ov
Naposledy aktualizováno: 24.1.2019

 

 

 

 

 

 

Nitkování

Tvůr?í dílni?ka na téma Nitkování prob?hla  za velké ú?asti d?v?at nejrůzn?jšího v?ku.Tvo?ily jsme podle p?ipravených p?edloh, ale platilo i známé r?ení, že fantazii se meze nekladou. Proto je na míst? vyzdvihnout a ocenit dílka Marušky Wolfové. Její váno?ní nitky byly velmi originální. Moc nás pot?šil zájem o tvo?ení a už p?emýšlíme, a t?šíme se,  co podnikneme na ja?e.

 

  

 

 

Cestovatelská beseda Japonsko na kole. ?terý 6. ?íjna 2015, 18:00 hod., sál Knihovny Petra Bezru?e, Nádražní okruh 27, vstup volný. 

 

 

Ve ?tvrtek 15. 5. jsme uspo?ádaly (v po?adí) 1. TVŮR?? D?LNI?KU na téma V?TVI?KOV?N?. D?v?ata i jejich maminky si z p?írodních materiálů vyrobily v?ne?ky a svícny na ?ajovou sví?ku. Každá se zapojením své vlastní fantazie. Svou kreativitou a šikovností p?ekvapila jedna z mladších tvo?ilek, Ka?ka Bubíková. Byly jsme pot?šeny hojnou ú?astí a doufáme, že o podzimní dílni?ku, v po?adí druhou, bude také zájem.  

 

 

 

 

 Na motorce k Bajkalu - p?ednáška


Helmut Šafar?ík, rodák z Ludge?ovic, je vášnivý motorká?. Na svém stroji již projel ?ást Evropy, v ?ervnu 2014 na svém stroji BMW 1200 GS Adventure dojel až do jižní ?ásti východní Sibi?e. Svou cestou splnil obrovský sen svého otce Huberta Šafar?íka, jenž zem?el p?ed více než osmi lety. O nástrahách své nejdelší cesty p?es vále?nou Ukrajinu a spln?ném snu bude vypráv?t v sále Knihovny Petra Bezru?e v Opav?. 
?terý 27. ledna 2015 v 18.00 hodin, sál Knihovny Petra Bezru?e v Opav?, vstup volný.


Pobo?ka Opava Kate?inky 

Jana Richterová: Lovec ?? autorské ?tení


Opavská autorka p?edstaví 2. díl své pentalogie Zahrada s názvem Lovec. Proti prvnímu dílu 
se v Lovci vše za?íná va?it, o dramatické zvraty není nouze. Pokud jste p?íznivci žánru na pomezí fantasy, p?ij?te prožít p?íjemný podve?er s autorkou na pobo?ku knihovny v Opav? Kate?inkách. 

?terý 20. ledna 2015 v 17.00 hodin, Knihovna Petra Bezru?e v Opav? - pobo?ka Kate?inky, vstup volný.

 

 Stáhn?te si dílo Jaroslava Haška

Osudy dobrého vojáka Švejka za sv?tové války a úplný soubor povídek. 

 

Tomáš ?ernohous: Odyssea


Netradi?ní p?ednáška Tomáše ?ernohouse o pozoruhodných cestách, které by nem?ly zůstat zapomenuty. Vydejme se spole?n? na bicyklu do Izraele a Palestiny, p?šky do posvátných míst gruzínského Kavkazu, ?i pomocí stratosferické sondy na okraj naší planety. Odyssea nás zavede do míst, ze kterých se tají dech. P?ednáška a projekce. 

21. ledna 2014, sál Knihovny Petra Bezru?e v Opav?, 18:00 hodin, vstup volný 

 

 

 

 P?ednáška

Arnošt Vaší?ek: Z?HADY TICHOMO??, 14. kv?tna 2013 v 18:00 hodin, sál Knihovny Petra Bezru?e v Opav?. Vstup volný. Více na http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default~cze~false~0&doc=0465_07_05_2013_KPB_vasicek

 

Máj online

Stránku Máj, lásky ?as, ze které si stáhnete báse? všech básní, spustila M?stská knihovna v Praze 1. kv?tna 2010 v rámci svého dlouhodobého projektu E-knihovna.